Algemene voorwaarden van Golfin' the City.

Artikel 1: Aanmelding en Golfin’ the City pas
a. Aanmelding als Golfin’ the City lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden. Na ontvangst door Golfin’ the City van het inschrijfformulier vangt het lidmaatschap aan op de datum die op het inschrijfformulier door het lid is ingevuld. Indien het lid geen datum heeft ingevuld, gaat het lidmaatschap op de dag na ontvangst van dit inschrijfformulier in. Golfin’ the City is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.
b. Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst. Het aspirant-lid krijgt bericht van Golfin’ the City zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
c. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar, die in het bezit zijn van een Golfin’ the City pas, krijgen uitsluitend toegang tot de vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 16 jaar of ouder.
d. Als aanmelding geschiedt via de werkgever dan zorgt de werkgever voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemende werknemers. Na aanmelding via de website krijgt de werkgever hiervoor formulieren toegezonden. Na inzending van de formulieren met persoonsgegevens van deelnemende werknemers, maakt Golfin’ the City de passen aan.
e. De pashouder blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de Golfin’ the City pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar en blijft eigendom van Golfin’ the City.
f. Bij inschrijving wordt een bedrag van €10,00 borg voor uw pasje in rekening gebracht. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Golfin’ the City pas, kan een vervangende pas tegen betaling van 10,- worden verkregen.
g. Na beëindiging van het lidmaatschap kan de Golfin’ the City pas bij de Golfin’ the City vestiging worden ingeleverd.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
a. Een lidmaatschap bij Golfin’ the City kan op elk gewenst moment ingaan.
b. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling dient te geschieden via IDEAL voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
c. Spelers in het bezit van een abonnement mogen één introducé meenemen. De introducé dient op locatie het bedrag van €10.00 per uur te betalen. U kunt hiervoor gebruik maken van de aanwezige enveloppen en deze te deponeren in de daarvoor bestemde brievenbus
d. Golfin’ the City respecteert de privacy van alle leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
e Golfin’ the City behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractsduur worden de prijzen niet gewijzigd.
f. Alle ontvangen bedragen worden door Golfin’ the City verwerkt conform de wettelijke bepalingen.

Artikel 3: Openingstijden
a. Golfin’ the City behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
b. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
c. Op officiële en erkende feestdagen is de Golfin’ the City vestiging gerechtigd gesloten te zijn.

Artikel 4: Lessen
a. Reservering van lessen kan geschieden via de website www.golfin-the-city.nl of direct met onze golf professional Vince Kelly.
b. Golfin’ the City behoudt zich het recht voor lessen te annuleren.
c. Het lid kan zich voor een les afmelden via de website. Afmelding dient ten minste 24 uur voor aanvang van de les te geschieden.

Artikel 5: Beëindigen
a. Na beëindiging van het lidmaatschap kan de Golfin’ the City pas bij de Golfin’ the City vestiging worden ingeleverd.
b. Golfin’ the City behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen zonder restitutie van lidmaatschapsgeld.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid
a. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van lessen en/of activiteiten van welke aard ook, bij Golfin’ the City, is geheel voor eigen risico van het lid.
b. Golfin’ the City, de directie en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
c. Golfin’ the City, de directie en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
d. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Golfin’ the City, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

Artikel 7: Huisregels
a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Golfin’ the City vestiging en hiernaar te handelen.
b. De algemene voorwaarden en de huisregels van de Golfin’ the City vestiging staan op de website www.golfin-the-city.nl.

Artikel 8: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Golfin’ the City aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Golfin’ the City, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de Golfin’ the City hoofdvestiging is gevestigd.
c. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Golfin’ the City te kennen en te accepteren.
d. Golfin’ the City is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 2 a van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.